Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Rehabilitační centrum Zdraví spol. s r.o., se sídlem Erno Košťála 1014, Studánka, 530 12 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7317 (dále jen „společnost“), je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) správcem osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů fyzických osob a nese za toto zpracování odpovědnost.

Identifikace a kontaktní údaje správce:            

Rehabilitační centrum Zdraví spol. s r.o.
Erno Košťála 1014, Studánka, 530 12 Pardubice
email: info@rehabilitace-zdravi.cz
telefon: 466 415 383

Společnost Rehabilitační centrum Zdraví spol. s r.o. je provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení a předmětem jejího podnikání je poskytování rehabilitační zdravotní péče, včetně léčebné tělesné výchovy, elektroléčby, reflexní a vazivové péče.

Společnost Vám (fyzickým osobám) prostřednictvím tohoto dokumentu poskytuje informace o způsobu zpracování osobních údajů a dále informace o nejčastějších druzích zpracování osobních údajů, k němuž dochází při činnosti společnosti.

Společnost Rehabilitační centrum Zdraví spol. s r.o. tímto deklaruje, že osobní údaje zpracovává v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost dodržuje při zpracování osobních údajů tyto zásady:

 • Zásada zákonnosti

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.

 • Zásada korektnosti a transparentnosti zpracování

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje transparentně a poskytuje Vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou Vaše osobní údaje zpřístupněny.

 • Zásada účelového omezení

Společnost shromažďuje Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.

 • Zásada minimalizace zpracovávání osobních údajů

Společnost zpracovává pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování.

 • Zásada přesnosti osobních údajů

Společnost přijala veškerá rozumná opatření umožňující ji zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu Vašich osobních údajů.

 • Zásada omezeného uložení

Společnost Vaše osobní údaje zpracovává pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány.

 • Zásada integrity a důvěrnosti zpracování

Společnost učinila technická a organizační opatření, aby Vaše osobní údaje byly zabezpečeny, chráněny před neoprávněným či protiprávním zpracováním, před ztrátou či zničením.

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jste-li klientem (pacientem), společnost zpracovává v závislosti na tom, zda Vám poskytuje pojišťovnou hrazenou nebo nehrazenou péči, tyto kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození
 • Kontaktní údaje: adresa (bydliště, kontaktní či doručovací adresa), telefon, email
 • Údaje o poskytování zdravotní péče (služeb) a Vašem zdravotním stavu: údaje obsažené o Vás ve zdravotnické dokumentaci, která obsahuje zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o Vašem povolání (pracovní pozici), údaje o Vašem zaměstnavateli, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetřeních, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo s nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou, další údaje o okolnostech souvisejících se zdravotním stavem a s postupem při poskytováních zdravotních služeb, atd.
 • Údaje o Vaší zdravotní pojišťovně, rodné číslo

 

Jste-li dodavatelem nebo obchodním partnerem, zpracovává společnosti v závislosti na Vašem postavení zejména tyto kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, obchodní firma, IČ, DIČ
 • Adresní a kontaktní údaje: adresa (bydliště, sídlo, kontaktní či doručovací adresa), telefon, email, fax, datová schránka
 • Jiné elektronické kontaktní údaje: IP adresa, údaje předané z internetového prohlížeče zákazníka
 • Další údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo účtu, fakturační údaje atd.

 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak společnost osobní údaje získává?

 • Společnost získává osobní údaje přímo od Vás, zejména na základě Vašich žádostí a či poptávce služeb, při jednání o uzavření smlouvy (zejména smlouvy o poskytování zdravotní péče), při plnění smlouvy, při telefonické komunikaci, při osobní nebo písemné komunikaci, včetně komunikace elektronickými prostředky (e-mailem).
 • Společnost může získávat osobní údaje rovněž z veřejně dostupných zdrojů, zejména z obchodního, insolvenčního a živnostenského rejstříku, registru plátců DPH atd.
 • Společnost získává osobní údaje z vlastní činnosti při hodnocení údajů, které jsou ji subjektem údajů poskytnuty v souvislosti s plněním smluvního vztahu.

 

Způsob zpracování

Zpracování osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované prostřednictvím informačních systémů společnosti. Společnost mimo jiné zpracovává osobní údaje v počítačovém systému – zdravotnickém software ORDIN, v účetním systému, pokud jde o údaje nutné pro fakturaci apod.

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména příslušnými zaměstnanci společnosti, kteří k osobním údajům potřebují mít přístup pro plnění svých pracovních povinností a kteří jsou zavázáni k zachovávání mlčenlivosti o veškerých skutečnostech a údajích, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.

Kromě toho mohou přístup k Vašim osobním údajům také zaměstnanci našich zpracovatelů, a to pouze v rozsahu nezbytném pro výkon jejich činnosti pro naši společnost. Se všemi našimi zpracovateli vždy společnost uzavírá písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro bezpečnost Vašich osobních údajů.

 

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci a zpracovatelé osobních údajů)

Společnost může pro zpracování osobních údajů spolupracovat se třetími osobami, tzv. zpracovateli, děje se tomu tak vždy na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, která zabezpečuje ochranu práv subjektů údajů (např. účetní, IT dodavatel). Osobní údaje může společnost zpřístupnit třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis, smlouva, oprávněný zájem anebo se souhlasem subjektu údajů.

Osobní údaje společnost nepředává do třetích zemí mimo EU nebo mezinárodním organizacím.

 

Příjemci osobních údajů:

 • Osoby podílející se na poskytnutí služeb
 • Osoby podílející se na realizaci plateb (poskytovatelé platebních služeb)
 • Dodavatelé programátorských či jiných podpůrných technických služeb, dodavatelé počítačových systémů a serverových služeb
 • Právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb
 • Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy
 • Zdravotní pojišťovny
 • Osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, 32, 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje pouze na základě zákonem povoleného právního důvodu, v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Za jiným účelem může společnost osobní údaje zpracovávat pouze tehdy, je-li tento účel slučitelný s účelem, pro který byly osobní údaje shromážděny.

Společnost zpracovává osobní údaje zejména z těchto právní důvodů a pro tyto účely:

 • Zpracování osobních údajů z důvodu plnění uzavřených smluvních vztahů mezi Vámi a společností

Bez zpracování Vašich osobních údajů by nebylo možné smlouvu (např. smlouvu o poskytnutí zdravotní péče či služeb) vůbec uzavřít a následně ji plnit.

 

 • Pro účely plnění povinností, které společnosti ukládá zákon

Společnost Vaše osobní údaje zpracovává, protože to po ní vyžadují právní předpisy, může se jednat například o zpracování pro tyto účely:

 • poskytování zdravotních služeb (péče) – ke zpracování osobních údajů dochází za účelem poskytování zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách, který ukládá způsob vedení zdravotnické dokumentace
 • výkaznictví – zpracování za účelem vykázání a úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené pojišťovnou
 • daňová a účetní agenda – dle daňových předpisů a zákona o účetnictví
 • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb – zpracování pro účely vedení účetnictví a daňové agendy, rovněž dle zákona o zdravotních službách
 • evidence stížností – dle zákona o zdravotních službách
 • vedení zdravotnické dokumentace – dle zákona o zdravotních službách a vyhlášky o zdravotní dokumentaci
 • archivnictví – dle zákona o archivnictví

 

 • Pro účely oprávněných zájmů společnosti (např. přímý marketing, vymáhání pohledávek, ochrana majetku a osob)

 

 • Pro další účely v případě souhlasu uděleného subjektem údajů pro jeden či více konkrétních účelů

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • společnost zpracovává osobní údaje vždy pouze po dobu nezbytně nutnou pro daný účel zpracování
 • v případě zpracování osobních údajů na základě zákonné povinnosti tyto společnost zpracovává po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy
 • v případě zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy zpracovává společnost osobní údaje po dobu promlčecí doby
 • v případě zpracování osobních údajů na základě Vaší poptávky služeb prostřednictvím internetového formuláře Společnost osobní údaje smaže ve lhůtě 60 dní, nedojde-li k dohodě na uzavření smlouvy nebo nebude-li mít společnost oprávněný zájem či jiný právní důvod pro další zpracování

 

VAŠE PRÁVA

Pokud jste fyzickou osobou a společnost zpracovává Vaše osobní údaje, máte v souvislosti s ochranou osobních údajů tato práva:

 • Právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů

Společnost je povinna Vám stručným, transparentním a srozumitelným způsobem poskytnout informace o zpracování Vašich osobních údajů, zejména údaje o identifikaci správce, právním titulu a účelu zpracování, informace o době zpracování.

 • Právo na přístup k osobním údajům

Toto právo Vám umožňuje na základě Vaší žádosti získat informaci, zda Vaše osobní údaje společnost zpracovává a pokud ano, v jakém rozsahu. Současně máte právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. V případě, že o to požádáte, je společnost povinna Vám rovněž sdělit účel zpracování, příjemce zpracovávaných osobních údajů, případně další, související informace.

 • Právo na opravu osobních údajů

Pokud Vaše osobní údaje společnost zpracovává, máte právo požádat, aby společnost změnila či opravila některý z Vašich osobních údajů, pokud u něj došlo k nějaké změně (například změna příjmení, změna adresy apod.).

Není povinností společnosti jako správce osobních údajů aktivně zjišťovat, zda osobní údaje, které o Vás shromažďuje, jsou aktuální, nesprávné či nepřesné, nicméně v případě, kdy společnost na tuto skutečnost upozorníte, je její povinností se Vaší připomínkou či žádostí na opravu zabývat. Za splnění stejných předpokladů máte také právo požádat o doplnění osobních údajů.

 • Právo na výmaz (být zapomenut)

Právo na výmaz (být zapomenut) znamená povinnost společnosti zlikvidovat Vaše osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud dochází ke zpracování na základě souhlasu) a neexistuje žádný další právní základ pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
 • Právo vznést námitku

Toto právo se uplatní v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu. V oprávněných případech budou Vaše osobní údaje po uznání Vaší námitky vymazány a společnost je nebude dále zpracovávat.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě, že požádáte společnost o přenos Vašich osobních údajů k jinému správci, je naší povinností mu tyto údaje poskytnout a předat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo můžete uplatnit, jen pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě a současně se jedná o automatizované zpracování, tedy takové zpracování, které probíhá výlučně prostřednictvím technických prostředků.

 • Právo na omezení zpracování

V případě splnění podmínek stanovených v GPDR může společnost na Vaši žádost omezit zpracování Vašich osobních údajů.

 

UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ, KONTAKTNÍ OSOBA, DOHLED

Ve věci uplatnění Vašich shora uvedených práv se můžete obrátit písemně nebo elektronicky prostřednictvím žádosti na níže uvedeného pracovníka společnosti pověřeného agendou ochrany osobních údajů. V této souvislosti společnost informuje, že neustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení GDPR.

Správce: 

Rehabilitační centrum Zdraví spol. s r.o.
Erno Košťála 1014, Studánka, 530 12 Pardubice                

Osoba pověřená agendou ochrany osobních údajů:

Eva Hartmanová, jednatelka
email: info@rehabilitace-zdravi.cz

 

Pokud společnost obdrží Vaši žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, může Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti.

Společnost Vám poskytne informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Společnost Vás informuje o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:

 1. a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
 2. b) odmítnout žádosti vyhovět.

Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo požádat o soudní ochranu nebo se obrátit prostřednictvím stížnosti na dozorový orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
www.uoou.cz 

 

V Pardubicích dne 01.04.2019

Aktuálně

Hledáte rehabilitaci v Pardubicích?

Přijímáme pacienty i bez lékařského předpisu za finanční úhradu v krátké objednací době!

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat...

 

Od 2.1.2019 působíme na nové adrese:

Erno Košťála 1014

Pardubice 53012 ( zastávka li nky č. 8, 88, 26 - Penzion-Dubina )

 

SHÁNÍME FYZIOTERAPEUTA DO NAŠEHO TÝMU!!!

( VŠ, VOŠ, SŠ )

Pěkné prostředí, příjemný kolektiv!

5 týdnů dovolené!

info na tel.č. : 774980029

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K 1.6.2020

PRACOVNÍ DOBA

Po: 7 - 17:00

Út: 7 - 17:00

St: 7 - 17:00

Čt: 7 - 17:00

Pá: 7 - 12:00

 

PŘIJÍMÁME NOVÉ OBJEDNÁVKY!

OBJEDNÁVKY NYNÍ POUZE:

1) Osobně

2) Elektronicky

( PŘES KONTAKTNÍ

FORMULÁŘ NA NAŠICH

STRÁNKÁCH )

Čtěte info na úvodní straně!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email : info@rehabilitace-zdravi.cz

 

nenechte se omezovat...užívejte si pohybu naplno!